Образование и култура

Наш абсолютен дългосрочен приоритет е осигуряването на равен старт на  българските деца с децата от развитите европейски страни и оползотворяване на техния природен потенциал.

1.  Създаване на изцяло нов национален учебен план, който да цели осъвременяване на учебния процес, методиката на обучение, учебната програма и учебното съдържание съгласно най-модерните педагогически стандарти с цел повишаване мотивацията на учениците и ангажирането им с актуални за времето им теми.

2. Преразглеждане на системата за финансиране на училищата чрез делегирани бюджети. Въвеждане на система за финансиране, основана не на брой ученици, а на резултат - по-добрите резултати на националните изпити водят до повече средства за съответните училища.

3. Създаване на условия за развитието на експериментални училища, залагащи на иноватини модели и методики на обучение, и имплементиране на успешните модели в традиционното образование.

4. Задължително повишаване на квалификацията на учителите и на уменията за прилагане на иновативни подходи на преподаване.

 

5. Поставяне на акцент върху възпитанието на децата и младежите като част от образователния процес -  възпитаване в етика и морал, в чувство за общност и обществен дълг.

6. Държавна политика за възстановяване достойнството на българския учител и култивиране на уважение към учителската професия в българското общество.

 

7.  Създаване на държавни стимули за изявени ученици и студенти с особено добри постижания.

 

8. Фокусиране върху качеството на образованието в българските университети за сметка на количеството и приоритетно развиване на академични направления, в които България има конкурентни предимства.

 

9. Повишаване критериите за получаване на диплома за висше образование с цел генериране на по-качествен и трудоспособен човешки ресурс.

10. Създаване на модерни университетски кампуси около големите градове по примера на унивеститети като Oxford, Harvard и др. Осигуряване на възможност за мобилно висше образование (посещение на курсове в различни университети в и извън страната). 

11. Реконструкция и осъвременяване на амортизираните учебни бази.

 

12. Превръщане на градове като Пловдив и Велико Търново в кулурни дестинации чрез изграждане на международна културна екосистема, предоставяне на сграден фонд и инфраструктура за създаване на културни средища с участие на най-добрите световни артисти, художници и културни дейци.

"Дали е случайност, че всички известни университети на света са разположени в огромна паркова среда с красиви сгради, езера, велоалеи, спортни съоръжения..."

Прочети повече

"Пловдив да стане космополитен град. От раз. Цяла Европа да говори за него. Без пари и без много усилия.... Може!"

Прочети повече