Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Сдружение „СВОБОДНИ“  (наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Сдружението“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата декларация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Сдружението и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Тази Декларация за поверителност определя как ние, Сдружение „СВОБОДНИ“ събираме, съхраняваме и използваме информация за Вас, когато използвате или взаимодействате с уебсайта ни /или заявявате желание за членство/членувате в нашето сдружение.

 • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Този раздел обобщава как получаваме, съхраняваме и използваме информация за Вас. Той е предназначен само за общ преглед и трябва да се чете във връзка със съответните пълни раздели на тази Политика за защита на личните данни.

 • Администратор на данни – Сдружение „СВОБОДНИ”

 • Длъжностно лице по защита на данните – Анна Паскалева

 • Как събираме или получаваме информация за Вас:

  • когато ни я предоставите (например, като се свържете с нас чрез имейл, чат или форма за контакт, като направите дарение, като се регистрирате като член, като подпишете петиция)

  • от използването на нашия уебсайт, като използваме „бисквитки“.

 • Информация, която събираме: имена, данни за връзка с Вас – имейл и телефон, възраст, ЕГН, постоянен и настоящ адрес, професия, IP адрес, информация от бисквитки, информация за Вашия компютър или устройство (например тип устройство и браузър), информация за начина, по който използвате нашия уеб сайт, времето, когато преглеждате нашия уебсайт и на какво сте кликнали, географското местоположение, откъдето сте посетили уебсайта ни (въз основа на Вашия IP адрес), информация за плащане.

 • Как използваме данните Ви: Използваме информацията, предоставена от Вас за водене на регистър на членовете съответно на национално и местно ниво, в т.ч. промяна на детайли по членство (отказ от членство, промяна на адрес, промяна на телефон и др.); въвеждане и проверка за платен доброволен членски внос; изпращане на бюлетини, брошури и информационни материали; изпращане на покани за общи събрания; изпращане на покани и организиране на събития; подписки; регистрация на дарителите; счетоводство и ТРЗ за служителите; участие в излъчвания на живо; разширяване на аудиторията и подкрепята за движението чрез анализ на съществуващи членове; обработване на данни за контакт за участие в тематични работни групи.

 • Разкриване на вашата информация на трети страни: само доколкото е необходимо за нашата дейност и задължения като публична организация: на контролиращи и други държавни и общински органи (напр. НАП, Сметна палата, ГРАО и др.).

 • Продаваме ли информацията Ви на трети лица – Не

 • Колко дълго ще запазим информацията Ви: за не повече от необходимото, като вземем предвид всички правни задължения, които имаме, всяко друго правно основание, което имаме за използване на Вашата информация (например Вашето съгласие, нашите законни интереси и дейности като гражданско сдружение и спазването на законово задължение, приложимо спрямо нас). За конкретни периоди на запазване във връзка с определена информация, която събираме от Вас, моля, вижте раздела, озаглавен „Колко дълго ще пазим данните Ви“.

 • Използване на „бисквитки“: използваме „бисквитки“ за събиране и анализиране на информация като например Facebook Pixel, Google Analytics и др. Информацията, до която имаме достъп, не е персонализирана и не може да ви идентифицира.

 • Прехвърлянето на Вашата информация извън Европейското икономическо пространство: стремим се да не прехвърляме данни извън ЕИП. При определени обстоятелства, в зависимост от политиките на доставчиците, може Вашата информация да бъде прехвърлена извън Европейското икономическо пространство (напр. Facebook Pixel, Google Analytics). Ако това се случи, гарантираме наличието на подходящи гаранции, напр. третите страни, които използваме, които предават информацията Ви извън Европейското икономическо пространство, са се самоопределили като съвместими с Регламента.

 • Използване на автоматизирано вземане на решения и профилиране: ние не използваме автоматизирано вземане на решения и/или профилиране,

 • Вашите права във връзка с Вашите данни:

  • да имате достъп до информацията си и да получавате информация за нейната употреба

  • да коригирате и / или допълните своята информация

  • да изтриете информацията си

  • да ограничите използването на Вашата информация

  • да получавате информацията си в преносим формат и да прехвърляте информацията си

  • да възразявате срещу използването на Вашата информация

  • да оттеглите Вашето съгласие за използването на Вашата информация

  • да подадете жалба до надзорен орган

Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

 • ограничение на целите на обработване;

 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

 • точност и актуалност на данните;

 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на

 • сигурност на личните данни.